Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức 2021

  6/2/2022 12:00:00 AM Lượt xem:   70

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY UỶ QUYỀN

NHẬN CỔ TỨC NĂM 202….

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

 

Tên tôi là:……………………………………………………………………..………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….

Giấy CMND/CNĐKKD số:…………..…… .Cấp ngày:......./…..../..….Tại:………

Là cổ đông hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định tại ngày đăng ký cuối cùng là: ………………….cổ phần.

Do điều kiện ở xa không thể trực tiếp đến quý Công ty nhận cổ tức năm 202 … , nên tôi uỷ quyền cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: …………………………………………………………………………………

Giấy CMND/CNĐKKD số:………….…….Cấp ngày:......./…..../..….…Tại:……

Thay mặt tôi nhận cổ tức năm 202….. của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn.

…………, ngày…….tháng…….năm 202….

NGƯỜI UỶ QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

NGƯỜI NHẬN UỶ QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

NHẬN CỔ TỨC NĂM 202… BẰNG CHUYỂN KHOẢN

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

 

Tên cổ đông/Tổ chức: ……………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

  1. CMND/CNĐKKD số: ………………. Cấp ngày:......./…..../..….…Tại: ………

Số điện thoại:. …………….………………………….Fax: ……………………….…….…

Mã cổ đông: …………………………………….Số cổ phần sở hữu: ……………………

Do điều kiện không thể trực tiếp đến Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định để nhận tiền cổ tức nên tôi làm giấy này đề nghị Quý Công ty thanh toán cho tôi bằng hình thức chuyển khoản

  • Tên chủ tài khoản: ………………………………………………………………….
  • Số tài khoản: ……………………………………………………………………….
  • Mở tại Ngân hàng:………………………………………………………………….

Tôi xin chịu trách nhiệm về việc đề nghị này và sẽ thanh toán mọi chi phí liên quan đến việc chuyển khoản nói trên do quý Công ty thực hiện.

  • Lưu ý : Gửi kèm 01 bản sao y công chứng CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN để đối chiếu

 

…………, ngày … tháng … năm 202…

Người/Đơn vị đề nghị

(ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

 

 

 

 

 

 

Bình luận