thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

  4/2/2019 12:00:00 AM Lượt xem:   253

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

 

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

 

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

 

  1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tên cổ đông: ................................................................................................................

CMND/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....................cấp ngày:……………tại:.............

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Điện thoại:…………...................................................................................................

Số cổ phần sở hữu:......................................................................................................

(Bằng chữ: ..................................................................................................................)

  1. Uỷ quyền tham dự đại hội

a) Người được ủy quyền

- Ông (Bà):.................................................................................................................

- CMND số:...............................Cấp ngày....../........./................tại:...........................

- Địa chỉ:.....................................................................................................................

- Điện thoại:…………...............................................................................................

- Số cổ phần được ủy quyền:.....................................................................................

- (Bằng chữ: ...............................................................................................................)

b) Nội dung ủy quyền

Người nhận ủy quyền đại diện cho người ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền, nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam định với tư cách là đại diện cho toàn bộ số cổ phần trên.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

.................ngày ........tháng .....Năm 2019

Người được uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

 

 

 

 

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận vào mục 1

Bình luận